Ogólne Warunki Współpracy pomiędzy Operatorem a Webmasterem w ramach Serwisu DIGITARE

 1. Definicje
 2. Operator
  „ING Usługi dla Biznesu” Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Katowicach, (40-121), ul. Chorzowska 50, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS pod nr 408358, Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 634-280-53-13, REGON: 242834901, kapitał 16.200.000 złotych, w całości opłacony.

  Regulamin
  Regulamin świadczenia usługi dla klientów (Użytkowników) w serwisie DIGITARE.

  OWW
  Ogólne Warunki Współpracy.

  Umowa
  Umowa zawarta pomiędzy Operatorem a Webmasterem, na zasadach określonych w OWW.

  Użytkownik
  Osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, odwiedzająca Serwis lub korzystająca z usług Serwisu.

  Webmaster
  Przedsiębiorca prowadzący za pomocą Serwisu działalność w zakresie projektowania, kodowania, opracowania szaty graficznej oraz aktualizacji stron (witryn) internetowych Użytkowników, na zlecenie Operatora.

  Serwis
  Serwis Internetowy prowadzony przez Operatora pod adresem www.digitare.pl, za pośrednictwem którego Operator świadczy na rzecz Użytkowników usługi określone w niniejszym Regulaminie. Serwis nie jest przeznaczony dla Konsumentów w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego.

  Usługi
  Usługi świadczone przez Operatora na rzecz Użytkowników korzystających z Serwisu, polegające na stworzeniu Dzieła, w oparciu o udostępniane przez Serwis Szablony oraz pośredniczeniu w rejestracji domen dla Użytkowników, na zasadach i w sposób określony w Regulaminie. Serwis nie świadczy usług na rzecz Konsumentów. Usługi nie są świadczone na rzecz Konsumentów w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego.

  Dzieło
  Strona www (witryna internetowa) zaprojektowana w Serwisie dla Użytkownika, w wyniku świadczenia Usług.

  Konto Webmastera
  Indywidualna witryna zawierająca profil Webmastera zarejestrowanego w Serwisie, za pośrednictwem którego zarejestrowany Webmaster może zgłaszać gotowość do wykonania Dzieła i komunikować się z Operatorem i Użytkownikiem w trakcie jego tworzenia, jak również służąca do rozliczeń między Stronami.

  Formularz
  Formularz wypełniany przez Użytkownika przy rejestracji do założenia Konta.

  Login Webmastera
  Adres e-mail Webmastera, za pomocą którego loguje się do Serwisu i służący ponadto do komunikacji z Użytkownikiem i Operatorem.

  Hasło Webmastera
  Poufny ciąg znaków wskazany przez Webmastera o długości co najmniej 8 znaków, z tego co najmniej jedna duża litera oraz jedna cyfra, służący do autoryzacji logowania Webmastera w Serwisie.

  Informacje Poufne
  Wszelkie nieujawnione do wiadomości publicznej i chronione przed dostępem osób trzecich informacje, mające związek ze Stronami oraz Użytkownikami będące natury technicznej, technologicznej, handlowej, finansowej, organizacyjnej lub innej, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Stron lub tajemnice Użytkowników, i co do których zostały podjęte czynności odnośnie zachowania ich w poufności i przekazane jednej Stronie przez drugą w ramach wykonywania Umowy, jak również dane osobowe posiadane i przetwarzane przez Strony zgodnie z przepisami prawa.
  Ponadto Informacjami Poufnymi w rozumieniu OWW są dane osobowe Użytkowników oraz korespondencja z Użytkownikami prowadzona w ramach świadczenia Usług.
  Nie stanowią Informacji Poufnych:
  a) informacje zawarte w jawnych i powszechnie dostępnych dokumentach, rejestrach, publikacjach, a także zawarte w materiałach reklamowych i promocyjnych, skierowanych do nieograniczonej liczby odbiorców;
  b) informacje, które w chwili zawarcia Umowy są powszechnie znane lub zostały uprzednio opublikowane;
  c) informacje, które zostały uzyskane przez Stronę od osoby trzeciej, będącej w prawnie uzasadnionym posiadaniu tej informacji i jednocześnie nienaruszającej żadnych obowiązków wynikających z zawartej Umowy ani wymogów prawnych względem Strony niniejszej Umowy, ani żadnej innej osoby;
  d) okoliczności zawarcia umowy.

 3. Postanowienia ogólne
  1. Operator świadczy Usługi na rzecz Użytkowników, na podstawie umów z Użytkownikami, zawieranych na warunkach określonych w Regulaminie. Webmaster potwierdza, że:
   a) zapoznał się treścią Regulaminu;
   b) Rozumie i akceptuje, że jego postanowienia wpływają pośrednio na zakres jego obowiązków przy wykonywaniu Dzieła.
  2. OWW określają zasady współpracy między Operatorem a Webmasterem oraz czynności techniczne podejmowane w zakresie tworzenia przez Webmastera Dzieła w Serwisie na rzecz Użytkowników.
  3. Majątkowe Prawa autorskie do Serwisu lub związane z Serwisem należą do Operatora, lub zostały udostępnione na podstawie ważnie zawartych umów licencyjnych, podlegają ochronie prawnej zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.) i nie mogą być powielane i rozpowszechniane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich pozostałych polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Operatora.
  4. Majątkowe prawa autorskie do treści udostępnianych przez Użytkowników, należą do Użytkowników.
  5. Strony OWW zobowiązane są do przestrzegania ich postanowień od chwili ich zaakceptowania.
 4. Zawarcie umowy
  1. Umowa zostaje zawarta w pomiędzy Operatorem a Webmasterem, za pośrednictwem Serwisu w formie elektronicznej. Zawarcie Umowy przez Webmastera następuje łącznie przez wypełnienie Formularza i zaznaczenie akceptacji OWW poprzez kliknięcie odpowiedniego checkbox’a. Webmaster wypełniając i wysyłając Formularz rejestracyjny jednocześnie oświadcza, że:
   a) podane przez niego dane oraz adres elektroniczny są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich
   b) jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia Umowy;
   c) akceptuje OWW, tzn. zapoznał się z ich treścią i zobowiązuje się go przestrzegać;
   d) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, dla celów niezbędnych do wykonania zawartej z Administratorem Umowy;
   e) jest /nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT.
  2. Webmaster w Formularzu podaje następujące informacje:
   a) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);
   b) Swoje dane kontaktowe, w tym adres e-mail i nr telefonu.
  3. Operator nie zawiera Umów z Webmasterami nie będącymi przedsiębiorcami.
  4. Operator po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza utworzy dla Webmastera w ramach Serwisu unikalne Konto Webmastera.
  5. Webmaster akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej. Adres ten jest podawany bezpośrednio w Formularzu. Webmaster zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu poczty elektronicznej, a w przypadku jego zmiany, do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji w swoim Koncie Webmastera. Adres poczty elektronicznej jest powiązany z Kontem Webmastera, stanowi konieczną formę identyfikacji Webmastera i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej z wykonywaniem Umowy.
  6. Operator może odmówić utworzenia Konta Webmastera ewentualnie zablokować lub usunąć istniejące, jeżeli jego nazwa jest już używana w ramach Serwisu lub jeżeli Operator poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Operatora lub Użytkowników.
  7. Webmaster uzyskuje dostęp do Konta Webmastera za pomocą swojego adresu poczty elektronicznej oraz Hasła Dostępu. Webmaster zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej Hasła Dostępu i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.
 5. Szczegółowe zasady współpracy
  1. Po założeniu Konta Webmastera, Webmaster pozostaje w gotowości do wykonywania Umowy, w szczególności tworzenia Dzieł dla Użytkowników, zgodnie z zasadami określonymi w OWW i Regulaminie.
  2. W każdym przypadku zlecenia Operatorowi przez Użytkownika utworzenia strony www, Operator rozsyła bezzwłocznie do wybranych Webmasterów z którymi zawarł Umowę na ich Konta:
   a) Wybrany przez Użytkownika Szablon;
   b) Treści, materiały i wskazówki uzyskane od Użytkownika (Zamówienie).
  3. Zamówienie nie stanowi oferty wykonania Dzieła w rozumieniu art. 66 kc.
  4. Webmaster, który jako pierwszy powiadomi Operatora o przyjęciu Zamówienia, przystępuje do jego realizacji. Pozostali Webmasterzy, nie mają możliwości edytowania Zamówienia.
  5. W terminie do pięciu dni roboczych od otrzymania od Operatora Akceptacji, Webmaster przedstawi Użytkownikowi projekt strony www (Projekt), uwzględniający informacje od Użytkownika, o których mowa w 4.2. OWW.
  6. Użytkownik akceptuje Projekt, lub zgłasza swoje uwagi i poprawki, w trybie określonym w Regulaminie jako pierwsza runda uwag. Uwagi i poprawki odnośnie Projektu strony www muszą dotyczyć wyłącznie kryteriów i wymogów zgłoszonych uprzednio do Operatora nie mogą skutkować zmianą szablonu, struktury szablonu lub innych istotnych elementów szablonu.
  7. Webmaster w ramach pierwszej rundy uwag wprowadza poprawki i uzupełnienia, a następnie przedstawia je do akceptacji Użytkownika. Webmaster ma prawo odmówić wprowadzenia zmian nie zgłoszonych w Zamówieniu.
  8. W przypadku, gdy którakolwiek z uwag bądź zmian nie może zostać uwzględniona, Webmaster przekaże Użytkownikowi informację w formie komentarza, wyjaśniającą dlaczego takiej zmiany nie mógł dokonać. Informację Użytkownik przesyła do wiadomości Operatorowi. Operator zastrzega sobie prawo do wyrażenia braku zgody na odmowę realizacji danej zmiany lub uwagi. W takim przypadku Webmaster zobowiązany jest do jej wykonania. W przypadku odmowy, Operator może przekazać Dzieło do wykonania innemu Webmasterowi, bez prawa do wynagrodzenia za prace już wykonane.
  9. Użytkownik akceptuje poprawiony projekt, lub zgłasza poprawki w ramach drugiej rundy uwag. Procedurę wprowadzania zmian przewidzianą dla pierwszej rundy uwag, stosuje się odpowiednio.
  10. Użytkownik akceptuje poprawiony projekt, lub zgłasza poprawki w ramach trzeciej rundy uwag. Procedurę wprowadzania zmian przewidzianą dla drugiej rundy uwag, stosuje się odpowiednio.
  11. Po zakończeniu trzeciej rundy uwag, Webmaster zdejmuje htaccess ze strony docelowej. Webmaster nie jest obowiązany do wprowadzania dalszych zmian, uwag i poprawek, nie zgłoszonych w ramach drugiej rundy uwag.
  12. Użytkownik ma prawo do skorzystania z maksymalnie trzech rund wprowadzania zmian i poprawek. Trzecia runda jest kończącą etap tworzenia strony www. Procedurę wprowadzania uwag i zmian do projektu opisaną powyżej stosuje się odpowiednio do trzeciej rundy.
  13. Jeżeli Projekt strony www uwzględnia uwagi i poprawki zgłoszone przez Użytkownika w ramach rund, ewentualnie Webmaster wyjaśnił, dlaczego dane poprawki lub uwagi nie mogą zostać uwzględnione, to Projekt uważa się za zgodny z Zamówieniem.
  14. Po wykonaniu Zamówienia, Operator zmienia dane dostępowe do CMS i serwera na którym jest utrzymywana strona www i przekazuje je Użytkownikowi, a Webmaster nie ma dostępu do Dzieła.
 6. Prawa autorskie
  1. Operator oświadcza, że posiada majątkowe prawa autorskie lub odpowiednie licencje do korzystania z szablonów zamieszczanych w Serwisie.
  2. Autorskie prawa majątkowe do treści przekazywanych przez Użytkowników, przysługują Użytkownikom.
  3. Z chwilą uzyskania zapłaty Wynagrodzenia, Webmaster przenosi na Operatora wszystkie prawa majątkowe do Dzieła wraz z kodami źródłowymi szablonu (bez silnika CMS), na następujących polach eksploatacji:
   a) wprowadzenie do pamięci komputera;
   b) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
   c) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dzieło utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
   d) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
   e) udostępnianie i wykorzystywanie dzieła na stronach WWW, w wewnętrznych materiałach Zamawiającego.
   f) Prawo do zmian i modyfikacji Dzieła.
  4. Operator nabywa majątkowe prawa autorskie do Dzieła w celu ich przeniesienia na Użytkownika zamawiającego Dzieło i zobowiązuje się nie wykorzystywać tych praw w sposób niezgodny z tym celem.
  5. Webmaster zobowiązuje się do komunikowania z Użytkownikiem wyłącznie za pośrednictwem Serwisu zarówno w trakcie współpracy z Operatorem Jakiekolwiek inne formy komunikacji będą oznaczały istotne naruszenie Umowy i mogą skutkować nałożeniem kar umownych, o których mowa w punkcie 10.
 7. Prawa i obowiązki Operatora i Webmasterów
  1. Operator zastrzega sobie prawo do:
   a) Przerw Technicznych ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu;
   b) wysyłania na adres elektroniczny Webmasterów komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług;
   c) odmowy świadczenia Usług jeśli Użytkownik poda błędny, fałszywy lub tymczasowy Adres elektroniczny;
   d) dowolnej modyfikacji Serwisu oraz narzędzi, jak również prawo do zaprzestania świadczenia usług dla Użytkowników w ramach Serwisu, usunięcia wszelkich danych Użytkowników oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisem, z tytułu których Webmasterowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Operatora.
   e) udostępnianie i wykorzystywanie dzieła na stronach WWW, w wewnętrznych materiałach Zamawiającego.
  2. Operator może usunąć/dezaktywować Konto Webmastera jeżeli:
   a) istnieje uzasadnione podejrzenie, że Konto Webmastera wykorzystywane jest w celach niezgodnych z prawem;
   b) Webmaster dopuszcza się działań, które mogą zostać uznane za niezgodne z prawem lub naruszające prawa, bądź prawnie chronione dobra osób/podmiotów trzecich;
   c) Webmaster w sposób nieuprawniony kopiuje, modyfikuje, rozpowszechnia, transmituje lub wykorzystuje w inny sposób jakiekolwiek utwory i bazy danych udostępnione w Serwisie, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego w niniejszych OWW użytku;
   d) Webmaster podejmuje jakiekolwiek działania, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu.
  3. W każdym z powyższych przypadków przed usunięciem/dezaktywacją, Operator prześle na podany przez Webmastera adres e-mail informację o planowanym terminie usunięcia/dezaktywacji Konta Webmastera.
  4. Konto Webmastera zostanie usunięte/dezaktywowane lub zablokowane w każdym czasie, jeżeli na Operatora zostanie nałożony taki obowiązek na podstawie prawomocnych lub natychmiast wykonalnych rozstrzygnięć uprawnionych organów, wydanych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
  5. Dezaktywacja Konta Webmastera z przyczyn opisanych w pkt. 6.4 wywołuje skutki prawne równoznaczne z rozwiązaniem Umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn za które odpowiada Webmaster.
  6. Za treści zamieszczane na stronach www tworzonych za pomocą Serwisu odpowiada Użytkownik. Zakazane jest zamieszczanie przez Użytkownika na tworzonych za pośrednictwem Serwisu stronach www jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności zawierających jakiekolwiek przekazy rasistowskie, dyskryminujące, nawołujące do nienawiści lub przemocy bądź innych, których rozpowszechnianie jest zabronione na mocy obowiązujących przepisów prawa lub zawierających znamiona czynów zabronionych. W przypadku, gdy którakolwiek ze Stron Umowy poweźmie uzasadnione podejrzenie, że treści przekazane przez Użytkownika naruszają lub mogą naruszać prawo, powiadomi o tym bezzwłocznie drugą Stronę. Webmaster ma prawo wstrzymać się z wykonywaniem Dzieła w takiej sytuacji, a Operator jest zobowiązany powiadomić Użytkownika o podjętej decyzji.
 8. Wynagrodzenie
  1. Z tytułu wykonywania Umowy, Webmasterowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 800 zł brutto za każde odebrane przez klienta Dzieło.
  2. Wynagrodzenie płatne jest z dołu, w terminie do 14 dni od wykonania Dzieła zgodnie z postanowieniami pkt. 4.11 OWW, na podstawie faktury VAT wystawionej w formie elektronicznej i przesłanej Operatorowi przez Webmastera, przelewem na wskazany w fakturze rachunek Webmastera, z zachowaniem siedmiodniowego terminu płatności.
 9. Odpowiedzialność
  1. Operator odpowiada za prawidłowe wykonywanie obowiązków wynikających z OWW do wysokości wynagrodzenia Webmastera.
  2. Operator nie ponosi wobec Webmastera odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody:
   a) powstałe na skutek zaprzestania świadczenia współpracy, w tym powstałe z przyczyn za które odpowiada Użytkownik lub Webmaster;
   b) spowodowane usunięciem Konta Użytkownika naruszającego Regulamin
   c) spowodowane usunięciem Konta Webmastera;
   d) powodujące utratę przez Webmastera danych, spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratora (działanie osób trzecich);
   e) powstałe na skutek braku ciągłości funkcjonowania Serwisu, będące następstwem okoliczności, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.), wynikające z podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub niepełnych danych lub informacji.
  3. Webmaster ponosi odpowiedzialność wobec Operatora i Użytkownika za wszelkie szkody wyrządzone nienależytym lub nieterminowym wykonywaniem Dzieła. Webmaster nie odpowiada za utracone korzyści Użytkowników.
 10. Dane osobowe
  1. Webmaster przyjmuje do wiadomości, że Operator przetwarza dane osobowe przekazywane przez Użytkowników w związku ze świadczeniem Usług, o których mowa w Regulaminie i jest Przetwarzającym powierzone dane.
  2. Dane Użytkowników, o których mowa w pkt. 9.1. Operator powierza Webmasterowi do przetwarzania w celu wykonania Dzieła, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Webmaster jest uprawniony do przetwarzania danych tylko w takim celu i w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania celu określonego w niniejszych OWW.
  3. W razie wątpliwości, Administratorem danych powierzonych do przetwarzania Webmasterowi jest Użytkownik.
  4. Webmaster zobowiązuje się do zastosowania przy przetwarzaniu powierzonych danych, zabezpieczeń wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa w odniesieniu do danych osobowych.
  5. Po wykonaniu Dzieła, Webmaster zobowiązany jest nieodwracalnie usunąć otrzymane od Użytkownika dane.
  6. Dane osobowe Webmasterów są przetwarzane, przechowywane i zabezpieczane (chronione) przez Operatora, zgodnie z aktualnie, powszechnie obowiązującymi w tym zakresie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa. Webmaster ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania.
  7. Przy zakładaniu Konta Webmastera, Webmaster wyraża zgodę na:
   a) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Webmastera przez Operatora w celu wykonania zawartej Umowy;
   b) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Webmastera przez Operatora w celach związanych z badaniem rynku oraz zachowań i preferencji usługodawców oraz w celach statystycznych.
  8. Podczas rejestracji w Serwisie Webmaster, wyraża zgodę na udostępnienie Operatorowi następujących danych:
   a) Dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, obejmujące nazwę (firmę) przedsiębiorcy, siedzibę i adres, nr NIP;
   b) Imię i nazwisko upoważnionej osoby zawierającej z Serwisem Umowę;
   c) adres poczty elektronicznej.
  9. Operator nie weryfikuje podanych danych osobowych, jednakże zastrzega sobie prawo do odmowy podjęcia współpracy w przypadku nie podania przez Webmastera danych osobowych w zakresie koniecznym do zawarcia Umowy.
  10. Dane osobowe przekazywane przez Webmastera w związku ze świadczeniem Usług, będą przetwarzane przez Operatora wyłącznie w celu ich realizacji oraz gdy prawo do przetwarzania takich danych osobowych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (art. 23 ust. 1 pkt 2–5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).
  11. Webmaster może żądać wglądu w przekazane przez siebie dane oraz – jeśli zajdzie taka potrzeba – ich poprawienia.
  12. Operator każdorazowo określa dane, które są niezbędne do realizacji Umowy drogą elektroniczną.
  13. Operator jest administratorem danych osobowych Webmasterów i odpowiada za ich zabezpieczenie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
  14. Operator udziela informacji o danych przekazanych przez Webmastera organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
  15. W przypadku powzięcia przez Operatora wiadomości o działaniu Webmastera niezgodnie z OWW lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Operator może przetwarzać dane osobowe Webmastera w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności pod warunkiem utrwalenia dla celów dowodowych faktu uzyskania wiadomości oraz treści tej wiadomości.
  16. Po zakończeniu przez Webmastera współpracy z Operatorem, Operator może przetwarzać dane o Webmasterze, o ile są one niezbędne do wzajemnych rozliczeń oraz dochodzenia roszczeń, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania, oraz dopuszczone do przetwarzania na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartej z Użytkownikiem Umowy.
  17. Za zgodą wyrażoną przez Webmastera, Operator może przetwarzać jego dane po zakończeniu współpracy, jeżeli jest to niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji kontrahentów, z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Operatora. W celach, o których mowa w niniejszym postanowieniu, Operator może korzystać z danych osobowych Webmastera, po ich uprzedniej anonimizacji (tj. po usunięciu oznaczeń identyfikujących Webmastera lub zakończenie sieci telekomunikacyjnej albo system teleinformatyczny, z którego Webmaster korzystał), chyba że Webmaster wyrazi zgodę na nieusuwanie tych oznaczeń.
  18. Operator udostępnia system szyfrowania danych SSL zapobiegający pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 11. Kary umowne
  1. W przypadku:
   a) naruszenia przez Webmastera zakazu komunikowania się z Użytkownikiem inaczej niż za pośrednictwem Serwisu oraz zakazu kontaktowania się z Użytkownikiem przez okres 12 miesięcy od dnia ustania współpracy pomiędzy Stronami, tj, naruszenie zakazu o którym mowa w § 5 ustęp 5 OWW;
   b) nieuprawnionego i niezgodnego z OWW dostępu przez Webmastera do danych osobowych Użytkowników, ich Informacji Poufnych jak również do danych Operatora i Informacji Poufnych Operatora, bez względu na to, czy dane zostały następnie utrwalone lub przesłane;
   c) naruszenia praw autorskich Użytkowników lub Operatora
   Webmaster zapłaci karę umowną w wysokości 400 zł brutto za każde naruszenie osobno.
  2. Zapłata kary umownej nie wyklucza dochodzenia przez Operatora zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wyrządzona działaniem lub zaniechaniem szkoda przewyższa wysokość kary umownej.
 12. Czas trwania umowy, wypowiedzenie
  1. Umowa zawarta zostaje na czas nieoznaczony i może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Oświadczenie o wypowiedzeniu może być złożone drugiej stronie elektronicznie.
  2. W okresie wypowiedzenia, Webmaster powinien zakończyć prowadzone prace i przekazać je Operatorowi. Wszelkie nie dokończone prace, otrzymane treści i materiały, Webmaster zwraca do Operatora najpóźniej w dniu rozwiązania Umowy.
  3. Strony zobowiązane są do dokonania wzajemnych rozliczeń w terminie do 14 dni od upływu okresu wypowiedzenia.
  4. W przypadku rażącego naruszenia przez Webmastera obowiązków wynikających z OWW, w szczególności skutkującego narażeniem Operatora lub Użytkownika na szkodę, umowa może zostać rozwiązana przez Operatora ze skutkiem natychmiastowym. Oświadczenie o rozwiązaniu może zostać złożone w formie elektronicznej i powinno zawierać uzasadnienie.
 13. Postanowienia końcowe
  1. Niniejsze OWW są dostępne na stronie Serwisu.
  2. Operatorowi przysługuje uprawnienie do zmiany niniejszego OWW w drodze powiadomienia Webmastera poprzez przesłanie wiadomości bezpośrednio na adres poczty elektronicznej wskazany przez Webmastera.
  3. Niezłożenie przez Webmastera oświadczenia o braku zgody na wprowadzone zmiany w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania komunikatu o zmianie OWW oznacza akceptację nowej treści OWW.
  4. Wszelkie spory pomiędzy Stronami będą rozpoznawane polubownie przez Stały Sąd Polubowny przy Izbie Przemysłowo Handlowej w Krakowie, w składzie jednego arbitra.
  5. OWW wchodzą w życie z dniem 1.07.2018 roku.

Kontakt

Jeśli masz pytania, napisz do nas lub zadzwoń.
Chętnie odpowiemy: kontakt@digitare.pl.

© 2018 ING Usługi dla Biznesu S. A. - część grupy ING