Regulamin świadczenia usług dla klientów w Serwisie DIGITARE

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.digitare.pl, dalej zwanym „Serwisem”, a w szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług, zasady ich świadczenia oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

 1. Definicje
 2. Operator
  „ING Usługi dla Biznesu” Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Katowicach, (40-121), ul. Chorzowska 50, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS pod nr 408358, Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 634-280-53-13, REGON: 242834901, kapitał 16.200.000 złotych, w całości opłacony.

  Użytkownik
  Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, na podstawie wpisu do CEIDG, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, odwiedzający Serwis lub korzystający z usług Serwisu.

  Serwis
  Serwis Internetowy prowadzony przez Operatora pod adresem https://digitare.pl, za pośrednictwem którego Operator świadczy na rzecz Użytkowników usługi określone w niniejszym Regulaminie. Serwis nie jest przeznaczony dla Konsumentów w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego.

  Urządzenie Elektroniczne
  Urządzenie przeznaczone m.in. do pobierania oraz utrwalania plików cyfrowych (np. komputer osobisty, smartphone, iPod, iPad, tablet).

  Usługi
  Usługi świadczone przez Operatora na rzecz Użytkowników korzystających z Serwisu, polegające na stworzeniu Dzieła, w oparciu o udostępniane przez Serwis Szablony oraz pośredniczeniu w rejestracji domen dla Użytkowników, na zasadach i w sposób określony w Regulaminie. Serwis nie świadczy usług na rzecz Konsumentów. Usługi nie są świadczone na rzecz Konsumentów w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego.

  Dzieło
  Strona www (witryna internetowa) zaprojektowana w Serwisie dla Użytkownika, w wyniku świadczenia Usług.

  Konto
  Indywidualna witryna zawierająca profil Użytkownika zarejestrowanego w Serwisie, za pośrednictwem którego zarejestrowany Użytkownik może korzystać z Usług i zarządzać nimi – na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

  Formularz
  Formularz wypełniany przez Użytkownika przy rejestracji do założenia Konta.

  Login Użytkownika
  Adres e-mail Użytkownika, za pomocą którego loguje się do Serwisu i służący ponadto do komunikacji z Użytkownikiem.

  Hasło Użytkownika
  Poufny ciąg znaków wskazany przez Użytkownika o długości co najmniej 8 znaków, z tego co najmniej jedna duża litera oraz jedna cyfra, służący do autoryzacji logowania Użytkownika w Serwisie.

  Przerwa techniczna
  Czas niedostępności Serwisu dla Użytkownika spowodowany wykonywaniem niezbędnych czynności związanych z obsługą techniczną Serwisu.

  Cennik
  Załącznik nr 1 do Regulaminu zawierający wykaz Usług wraz z cenami ich świadczenia w zależności od wybranego Pakietu, przy czym przez Pakiet rozumie się oferowany przez Operatora i wskazany w Cenniku gotowy zestaw Usług.

  System teleinformatyczny
  Zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

  Ciasteczka / Cookies
  Pliki tekstowe, w których serwery Serwisu Operatora zapisują informacje na dysku twardym komputera, z którego korzysta Użytkownik. Informacje zapisane w pliku „ciasteczek” serwer Serwisu Operatora może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu. Szczegółowe informacje na temat „ciasteczek” zawiera „Polityka cookies”, dostępna pod adresem: https://digitare.pl/polityka-prywatnosci.

  Adres IP
  Indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do jakiejkolwiek sieci komputerowej. Numer IP może być stały dla danego komputera (statyczny) lub może być przydzielany podczas każdego połączenia (dynamiczny) albo może być okresowo zmieniany w czasie przez dostawcę usług internetowych dla Użytkownika.

  Oświadczenie o ochronie prywatności
  dostępny za pomocą Platformy, pod adresem https://digitare.pl/polityka-prywatnosci dokument w postaci elektronicznej zawierający szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych przez Operatora w związku z prowadzeniem Serwisu.

  Rozporządzenie
  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 3. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa:
   a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
   b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
   2.1.b.1. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Operator;
   2.1.b.2. zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym;
   2.1.b.3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną;
   2.1.b.4. tryb postępowania reklamacyjnego;
   2.1.b.5. prawa i obowiązki Operatora oraz Użytkowników, związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną;
   2.1.b.6. przeniesienie praw autorskich do Dzieła na Użytkownika;
   2.1.b.7. zasady wyłączania odpowiedzialności Operatora z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną;
   2.1.b.8. zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.
  2. Operator w Serwisie nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały udostępnione w sposób opisany powyżej.
  3. Operator świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem, a także zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  4. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili jego akceptacji.
 4. Zawarcie umowy, świadczenie usług
  1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem za pośrednictwem Serwisu w formie elektronicznej; przy czym zawarcie Umowy przez Użytkownika następuje łącznie przez wypełnienie Formularza, akceptację Regulaminu i Cennika oraz Opłacenie Usługi (Umowa).Użytkownik wypełniając i wysyłając Formularz rejestracyjny jednocześnie oświadcza, że:
   a) podane przez niego dane oraz adres elektroniczny są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich; b) jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną; c) akceptuje Regulamin, tzn. zapoznał się z jego treścią i zobowiązuje się go przestrzegać; d) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, dla celów niezbędnych do wykonania zawartej z Operatorem Umowy; e) nie jest Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy kodeks cywilny;
  2. Użytkownik w Formularzu wskazuje:
   1. wybrany w Serwisie spośród dostępnych szablon strony www, według którego zostanie przygotowana dla niego strona www;
   2. nazwę domeny internetowej którą byłby zainteresowany, lub informacje o posiadanych domenach;
   3. teksty (np. o nas, kontakt, itd.), które mają zostać podane na projektowanej stronie www oraz przesyła Operatorowi pliki graficzne (zdjęcia, logotypy).
  3. Użytkownik może ponadto wskazać elementy szablonu do zmiany, nie powodujące jednak zmiany struktury szablonu, w szczególności może wskazać zmianę koloru tła, użytych czcionek, plików graficznych, nazwy lub ilości zakładek. Przez zmianę struktury szablonu rozumie się zmiany dotyczące układu i konstrukcji strony, takie jak w szczególności przeniesienie, usunięcie lub dodanie nowych elementów strony, przenoszenie czy użycie innej nawigacji.
  4. Operator nie świadczy Usług w oparciu o własne szablony Użytkowników, nie występujące w Serwisie.
  5. Użytkownik wypełniając Formularz dokonuje za pośrednictwem Operatora Płatności („PayU”) zapłaty zaliczki, zgodnie z Cennikiem. Operator będzie przekazywał PayU następujące dane osobowe Użytkowników, niezbędne do świadczenia Usługi PayU: adres IP, adres e-mail, imię, nazwisko, kod kraju, nazwa (firma) przedsiębiorcy, numer NIP. W zakresie świadczenia Usługi PayU, PayU jest niezależnym od Operatora administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych przez Operatora do PayU, w rozumieniu RODO.
  6. Operator po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza utworzy dla Użytkownika w ramach Serwisu unikalne Konto o nazwie będącej podanym przez klienta adresem poczty elektronicznej.
  7. Użytkownik akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej. Adres ten jest podawany bezpośrednio w Formularzu rejestracyjnym. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu poczty elektronicznej, a w przypadku jego zmiany, do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji w swoim Koncie.
  8. Adres poczty elektronicznej jest powiązany z Kontem, stanowi konieczną formę identyfikacji Użytkownika i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.
  9. Operator może odmówić utworzenia Konta, zablokować lub usunąć istniejące Konto, jeżeli jego nazwa jest już używana w ramach Serwisu lub jeżeli poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Operatora. W razie wystąpienia wskazanych okoliczności Operator może również odpowiednio zablokować Usługi świadczone Użytkownikowi.
  10. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą swojego adresu poczty elektronicznej oraz Hasła Dostępu. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu do Konta i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.
  11. Po założeniu Konta, Opłaceniu Usługi i prawidłowym przesłaniu przez Użytkownika wszystkich wymaganych danych za pośrednictwem Formularza zgodnie z postanowieniami niniejszego Rozdziału, Operator:
   1. Wykupuje w imieniu Użytkownika wymaganą do realizacji Usługi przestrzeń dyskową w wybranej według swojego uznania firmie hostingowej, jak również powierza instalację silnika CMS (Wordpress) na którym zostanie zainstalowany szablon strony www, wybranej przez Użytkownika.
   2. Wykupuje w imieniu Użytkownika wolną domenę, w wybranej według swego uznania firmie hostingowej. Jeśli nazwa wskazana przez Użytkownika nie jest wolna, Operator wyszukuje domeny podobne w ilości nie większej niż 3 przedstawia je Użytkownikowi, który dokonuje wyboru domeny.
  12. W terminie do 7 dni roboczych, Operator przedstawi Użytkownikowi pierwszy projekt strony www. Użytkownik dokonuje bezzwłocznie oceny projektu i zgłasza swoje uwagi, lub akceptuje projekt. Uwagi i poprawki odnośnie projektu strony www muszą dotyczyć wyłącznie kryteriów i wymogów zgłoszonych uprzednio do Operatora i nie mogą skutkować zmianą szablonu, struktury szablonu lub innych istotnych elementów szablonu, zgodnie z pkt. 3.3. Regulaminu.
  13. Użytkownik, wprowadza swoje uwagi lub poprawki o których mowa w pkt 3.12. za pomocą Konta i Serwisu (pierwsza runda uwag). Liczba uwag i komentarzy w ramach pierwszej rundy uwag nie jest limitowana.
  14. Operator dokonuje zmian i poprawek w projekcie strony www, zgodnie z uwagami Użytkownika zgłoszonymi w ramach pierwszej runy uwag i przedstawia je do akceptacji Użytkownika.
  15. W przypadku, gdy którakolwiek z uwag bądź zmian nie może zostać uwzględniona, Operator przekaże Użytkownikowi informację w formie komentarza, wyjaśniającą dlaczego takiej zmiany nie mógł dokonać.
  16. W ramach drugiej rundy uwag Użytkownik wprowadza swoje uwagi lub poprawki o których mowa w pkt 3.12. za pomocą Konta i Serwisu. Liczba uwag i komentarzy w ramach drugiej rundy uwag, również nie jest limitowana. Procedurę wprowadzania uwag i zmian do projektu opisaną w punktach 3.13 i 3.14 stosuje się odpowiednio.
  17. Użytkownik ma prawo do skorzystania z maksymalnie trzech rund wprowadzania zmian i poprawek. Trzecia runda jest kończącą etap tworzenia Dzieła. Procedurę wprowadzania uwag i zmian do projektu opisaną w punktach 3.13 i 3.14 stosuje się odpowiednio do trzeciej rundy.
  18. Po zakończeniu ostatniej rundy uwag, Operator przesyła na adres e-mail Użytkownika informację na jaki numer achunku należy dokonać wpłaty pozostałej kwoty za wykonanie Usługi zgodnie z Cennikiem. Po otrzymaniu wpłaty następuje konfiguracja strony na adresie docelowym. Operator nie jest obowiązany do wprowadzania dalszych zmian, uwagi poprawek, nie zgłoszonych w ramach drugiej rundy uwag. Operator po zakończeniu konfiguracji umieszcza w stopce Dzieła informację "Strona stworzona przez Digitare.pl".
  19. Dla uniknięcia wątpliwości, strony wyraźnie stwierdzają, że jeżeli projekt strony www uwzględnia uwagi i poprawki zgłoszone przez Użytkownika w ramach maksymalnie trzech rund, ewentualnie Operator wyjaśnił w trybie opisanym w pkt.3.14 dlaczego dane poprawki lub uwagi nie mogą zostać uwzględnione, to projekt uważa się za zgodny z zamówionym przez Użytkownika, bez konieczności osobnej akceptacji. Wykonanie Dzieła następuje po wykonaniu czynności o których mowa w pkt.3.17.
  20. Po Wykonaniu Dzieła, Operator zmienia dane dostępowe do CMS i serwera na którym jest utrzymywana strona www i przekazuje je Użytkownikowi w panelu klienta. Od chwili przekazania danych, Operator nie ma dostępu do strony www Użytkownika i nie ponosi odpowiedzialności za zarządzanie stroną przez Użytkownika.
  21. Umowa zawierana jest na czas wykonania Dzieła. Ponowne skorzystanie przez Użytkownika z Usług jest możliwe w oparciu o ponownie zawartą Umowę, zgodnie z Regulaminem.
 5. Wymagania techniczne dla urządzeń elektronicznych niezbędne do współpracy z serwisem
  1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Użytkownik i Operator są następujące:
   a) połączenie z siecią Internet; b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML. Przeglądarka powinna akceptować „ciasteczka”.
  2. Świadczenie Usług może zostać skutecznie zrealizowane wyłącznie przy wykorzystaniu Urządzeń Elektronicznych spełniających wyszczególnione poniżej wymagania techniczne:
   a) komputer klasy PC: zainstalowany system operacyjny Microsoft® Windows® 8 z dodatkiem Service Pack 3 lub wyższy, min. 2 GB pamięci RAM i monitorem o minimalnej rozdzielczości 1290 x 800 pikseli. Na komputerze musi być dodatkowo zainstalowane oprogramowanie umożliwiające otwieranie plików typu PDF, np. Adobe Digital Editions , Adobe Reader; b) komputer klasy MAC: zainstalowany system operacyjny Mac OS X v 10.4.10 lub wyższy, min. 2 GB pamięci operacyjnej RAM; c) tablet lub smartphone z zainstalowanym systemem iOS, Android, Windows 8 (lub wyższy) i aplikacją współpracującą z technologią Adobe DRM; d) konieczne jest posługiwanie się jedną z następujących przeglądarek internetowych:
   ⚬ Mozilla Firefox wersje 52 i od 57,
   ⚬ Google Chrome wersje 49, 50 i od 55,
   ⚬ Apple Safari wersje od 10,
   ⚬ Microsoft Edge wersje od 14,
   ⚬ Opera wersje od 49.
  3. Przed wysłaniem Formularza, Użytkownik powinien sprawdzić, czy Urządzenie Elektroniczne przeznaczone do komunikacji z Serwisem spełnia wymagania sprzętowe określone w niniejszym Punkcie.
 6. Prawa i obowiązki Operatora i Użytkowników
  1. Operator zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług, przy czym zastrzega sobie prawo do:
   1. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu;
   2. wysyłania na Adres elektroniczny Użytkowników komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług;
   3. odmowy świadczenia Usług jeśli Użytkownik poda błędny, fałszywy lub tymczasowy Adres elektroniczny;
   4. dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu.
  2. Operator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Użytkowników oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisem, z tytułu których Użytkownikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Operatora.
  3. Użytkownik ma prawo zarządzania Usługami za pośrednictwem Konta oraz Ustawień Prywatności, w tym edytowania podanych przez siebie danych związanych ze świadczonymi Usługami w dowolnym momencie.
  4. Operator może usunąć/dezaktywować Konto jeżeli:
   1. Istnieje uzasadnione podejrzenie, że Konto wykorzystywane jest w celach niezgodnych z prawem;
   2. Użytkownik dopuszcza się – z użyciem Konta lub korzystając z Usług działań, które mogą zostać uznane za niezgodne z prawem lub naruszające prawa, bądź prawnie chronione dobra osób/podmiotów trzecich;
   3. Użytkownik w sposób nieuprawniony kopiuje, modyfikuje, rozpowszechnia, transmituje lub wykorzystuje w inny sposób jakichkolwiek utwór i bazy danych udostępnionych w Serwisach, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego w niniejszym Regulaminie użytku;
   4. Użytkownik podejmuje jakichkolwiek działania, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz korzysta z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników.
  5. W każdym z powyższych przypadków przed usunięciem/dezaktywacją Konta Operator prześle na podany przez Użytkownika adres e-mail informację o planowanym usunięciu/dezaktywacji Konta.
  6. Użytkownik może sprzeciwić się usunięciu/dezaktywacji Konta, podając jednocześnie uzasadnienie, że nie zachodzą przesłanki do usunięcia/dezaktywacji Konta określone powyżej.
  7. Konto zostanie usunięte/dezaktywowane lub zablokowane w każdym czasie, jeżeli na Operatora zostanie nałożony taki obowiązek na podstawie prawomocnych lub natychmiast wykonalnych rozstrzygnięć uprawnionych organów, wydanych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
  8. Za treści zamieszczone na stronach www tworzonych za pomocą Serwisu odpowiada Użytkownik. Zakazane jest zamieszczanie przez Użytkownika na tworzonych za pośrednictwem Serwisu stronach www jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności zawierających jakiekolwiek przekazy rasistowskie, dyskryminujące, nawołujące do nienawiści lub przemocy bądź innych, których rozpowszechnianie jest zabronione na mocy obowiązujących przepisów prawa lub zawierających znamiona czynów zabronionych.
  9. Użytkownik może w każdym czasie złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zawartej w wyniku akceptacji Regulaminu, bez podania przyczyn.
  10. Oświadczenie o dostąpieniu Użytkownik składa za pomocą poczty e-mailem, wysłanej na adres Operatora.
  11. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Użytkownika, Operator:
   1. Bezzwłocznie zaprzestaje świadczenia Usług.
   2. Przekaże Użytkownikowi wybrany przez niego szablon strony www, do wykorzystania we własnym zakresie.
   3. Dezaktywuje Konto Użytkownika.
 7. Przeniesienie praw autorskich
  1. Autorskie prawa majątkowe do treści przekazywanych przez Użytkowników, przysługują Użytkownikom.
  2. Autorskie prawa majątkowe do Dzieła przysługują Operatorowi.
  3. Operator oświadcza, że:
   1. posiada majątkowe prawa autorskie lub odpowiednie licencje do korzystania z szablonów zamieszczanych w Serwisie;
   2. Autorskie prawa majątkowe do Dzieła przysługują Operatorowi w całości, w pełnym zakresie i bez ograniczeń, nie są w żaden sposób obciążone na rzecz osób trzecich.
  4. Pod warunkiem uzyskania zapłaty pełnego wynagrodzenia zgodnie z Cennikiem przez Operatora, z chwilą zakończenia ostatniej rundy uwag, autorskie prawa majątkowe do Dzieła przechodzą na Użytkownika, na następujących polach eksploatacji:
   1. wprowadzenie do pamięci komputera;
   2. wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
   3. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dzieło utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
   4. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
   5. udostępnianie i wykorzystywanie dzieła na stronach WWW, w wewnętrznych materiałach Zamawiającego;
   6. Prawo do wykonywania opracowań, zmian, aktualizacji, uzupełnień i modyfikacji Dzieła w jakikolwiek sposób.
  5. Operator udziela Użytkownikowi zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań Dzieła.
 8. Warunki płatności
  1. Usługi świadczone przez Operatora są odpłatne, zgodnie z Cennikiem.
  2. Użytkownik zobowiązany jest do dokonania płatności zgodnie z Cennikiem, wraz z wypełnieniem Formularza, pośrednictwem Operatora Płatności, zgodnie z postanowieniami pkt.3.5.
  3. Operator nie podejmie żadnej czynności przed Opłaceniem Usługi.
  4. Operator nie jest dostawcą Internetu. W celu korzystania z Usług, Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest korzystanie z Usług za pośrednictwem Serwisu.
  5. Sprzedaż Usługi jest dokumentowana elektroniczną fakturą VAT. Operator przesyła do Użytkownika fakturę elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt. 32) ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. poz. 1054 ze zm.) na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 9. Odpowiedzialność
  1. Operator nie ponosi wobec Użytkownika naruszającego Regulamin odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług, w tym na skutek usunięcia Konta Użytkownika naruszającego Regulamin.
  2. Operator nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
   1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem, Umową lub przepisami prawa;
   2. treści oraz materiały zamieszczone przez Użytkownika lub publikowane na jego stronie www;
   3. utratę przez Użytkowników danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Operatora (działanie osób trzecich);
   4. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Operator nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.), podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub niepełnych danych lub informacji, w tym podanie ich przy rejestracji Konta bądź w trakcie świadczenia Usług.
 10. Reklamacje
  1. W przypadku zastrzeżeń co do świadczenia Usług, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
  2. Złożenie reklamacji odbywa się poprzez wysłanie przez Użytkownika treści reklamacji na adres poczty elektronicznej: kontakt@digitare.pl.
  3. Użytkownik może złożyć reklamację nie później niż w terminie czterech dni od zdarzenia podlegającego reklamacji.
  4. Reklamacje są rozpatrywane bez nieuzasadnionej zwłoki, nie później niż w terminie jednego miesiąca kalendarzowego od dnia złożenia.
  5. Użytkownik otrzymuje informację zwrotną odnośnie sposobu rozpatrzenia reklamacji.
  6. Okres rozpoznawania reklamacji może mieć wpływ na termin wykonania Dzieła.
 11. Przetwarzanie danych osobowych
  1. Użytkownik oświadcza, że jest Administratorem danych osobowych zamieszczonych w treściach przekazywanych Operatorowi w celu świadczenia Usług i wykonania Dzieła, obejmujących imiona i nazwiska, dane kontaktowe i wizerunki osób, oraz inne dane osobowe pozwalające na identyfikację osoby fizycznej, oraz oświadcza ponadto, że przetwarza je zgodnie z prawem i posiada odpowiednie zgody osób, których dane dotyczą, jak również podaje swoje dane kontaktowe.
  2. Dane Osobowe o których mowa w pkt. 10.1. Użytkownik powierza Operatorowi do przetwarzania, w trybie art. 28 Rozporządzenia do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszym Regulaminie.
  3. Operator jest uprawniony do przetwarzania powierzonych danych osobowych tylko w takim celu i w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania Dzieła i świadczenia Usług, w sposób określony w niniejszym Regulaminie i przepisami prawa.
  4. Operator zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszym Regulaminem, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
  5. Operator oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.
  6. Operator zobowiązuje się:
   a) przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia; b) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych; c) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy; d) zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
  7. Operator po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa wszelkie dane osobowe powierzone przez Użytkownika oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
  8. W miarę możliwości Operator pomaga Użytkownikowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
  9. Operator po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Użytkownikowi w ciągu 24 h.
  10. Użytkownik, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Operatora przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia Regulaminu.
  11. Użytkownik realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Operatora i z minimum dwudniowym wyprzedzeniem.
  12. Operator zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Użytkownika, nie dłuższym niż 30 dni.
  13. Operator udostępnia Użytkownikowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.
  14. Użytkownik oświadcza, że Operator może powierzyć dane osobowe do dalszego przetwarzania podwykonawcom, w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi w zakresie obsługi informatycznej, marketingowej, reklamowej, prawnej lub doradczej – w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług, w celu wykonania Dzieła i świadczenia Usług zgodnie z Regulaminem.
  15. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Użytkownika, chyba że obowiązek taki nakłada na Operatora prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Operator. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Operator informuje Użytkownika o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
  16. Użytkownik oświadcza, że rejestrując się w Serwisie, wyraża zgodę na udostępnienie Operatorowi następujących danych: a) Dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, obejmujące nazwę (firmę) przedsiębiorcy, siedzibę i adres, nr NIP; b) Imię i nazwisko upoważnionej osoby zawierającej z Serwisem Umowę; c) Adres poczty elektronicznej; d) Numer telefonu.
  17. Operator oświadcza, że:
   a) dane osobowe Użytkownika są przetwarzane, przechowywane i zabezpieczane (chronione) przez Operatora, wyłącznie
   10.18.b.1. w celu zawarcia i wykonania Umowy, na podstawie obowiązujących w tym zakresie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa oraz w oparciu o zgodę Użytkownika;
   10.18.b.2. dla dokonywania wzajemnych rozliczeń oraz dla celów dowodowych przez okres uzasadniony okresami przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych.
   b) we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym danych pochodzących z rejestrów publicznych, w szczególności korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z wyznaczonym u Operatora inspektorem ochrony danych poprzez adres email: abi.uslugi@ingdlabiznesu.pl lub pisemnie na adres siedziby Operatora (najlepiej z dopiskiem „RODO”). c) Odbiorcami danych osobowych Użytkowników będą wyłącznie podmioty należące do kategorii dostawców usług Operatora, na podstawie zawartej z Operatorem umowy, dla celów księgowości, rozliczeń podatkowych, dochodzenia roszczeń, IT.
  18. Przy zakładaniu Konta Użytkownika, Użytkownik upoważnia Operatora do: a) przetwarzania, gromadzenia, utrwalania, przechowywania, opracowywania, udostępniania i usuwania danych osobowych Użytkownika przez Operatora w celu wykonania zawartej Umowy; b) przetwarzania, gromadzenia, utrwalania, przechowywania, opracowywania, udostępniania i usuwania danych osobowych Użytkownika przez Operatora w celach związanych z badaniem rynku oraz zachowań i preferencji usługodawców oraz w celach statystycznych, po ich uprzedniej anonimizacji.
  19. Poprzez zawarcie Umowy, Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie swoich danych osobowych przez Operatora w celach marketingowych i reklamy.
  20. Operator nie weryfikuje podanych przez Użytkownika danych osobowych.
  21. Użytkownik może żądać wglądu w przekazane przez siebie dane oraz – jeśli zajdzie taka potrzeba – ich sprostowania, ograniczenia stosowania lub usunięcia, po zakończeniu przetwarzania, o ile inny okres przechowywania danych nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ograniczenie przetwarzania lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych powoduje obiektywną niemożność wykonywania Umowy i powoduje jej automatyczne wygaśnięcie z chwilą zaprzestania przetwarzania.
  22. Operator każdorazowo określa dane, które są niezbędne do realizacji Umowy drogą elektroniczną.
  23. Operator udziela informacji o danych przekazanych przez Użytkownika organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
  24. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie jego danych przez Operatora do organu nadzorczego.
  25. Po zakończeniu przez Operatora współpracy z Użytkownikiem, Operator może przetwarzać dane o Użytkowniku, o ile są one niezbędne do wzajemnych rozliczeń oraz dochodzenia roszczeń, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania, oraz dopuszczone do przetwarzania na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartej z Użytkownikiem Umowy.
  26. Operator udostępnia system szyfrowania danych SSL zapobiegający pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
  27. Niezależnie od powyższych postanowień Operator, na podstawie art. 18 ust. 5 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, może przetwarzać dane eksploatacyjne Użytkowników (czyli dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie), tj.:
   1. oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadane na podstawie przekazanych przez niego danych;
   2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik;
   3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
   4. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 12. Postanowienia końcowe
  1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie Serwisu oraz w siedzibie Operatora. Regulamin – na żądanie Użytkownika przesłane pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@digitare.pl – zostanie przekazany Użytkownikowi nieodpłatnie w wersji elektronicznej umożliwiającej odtwarzanie i utrwalanie Regulaminu na podany przez Użytkownika adres e-mail.
  2. Niniejszy Regulamin może być zmieniony przez Operatora – z zastrzeżeniem postanowień punktów 11.3. i 11.4.
  3. Zmiana Regulaminu obowiązuje od dnia ogłoszenia.
  4. Operatorowi przysługuje uprawnienie do zmiany niniejszego Regulaminu w drodze powiadomienia Użytkownika poprzez przesłanie wiadomości bezpośrednio na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika.
  5. Niezłożenie przez Użytkownika oświadczenia o braku zgody na wprowadzone zmiany w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania komunikatu o zmianie Regulaminu oznacza akceptację nowej treści Regulaminu.
 13. Cennik
  Funkcja Usługa stworzenia strony www
  Zakup domeny na rok +
  Zakup hostingu na rok +
  Zakup szablonu strony na licencji niewyłącznej +
  Stworzenie strony zgodnie z przekazanymi uwagami +
  Cena brutto zaliczki 110,70 zł
  Pozostała cena brutto za wykonanie Dzieła 1107 zł

Kontakt

Jeśli masz pytania, napisz do nas lub zadzwoń.
Chętnie odpowiemy: kontakt@digitare.pl.

© 2018 ING Usługi dla Biznesu S. A. - część grupy ING